Cơ sở cho học thuyết các loại hình thông minh Gardner ?

Cơ sở cho học thuyết các loại hình thông minh Gardner ?

Trong học thuyết trí thông minh đa dạng, Gardner đã thiết lập được các yêu cầu cần thiết đặc trưng mà mỗi loại trí thông minh phải đạt được để có đủ điều kiện xác định đó là một loại trí thông minh. Sau đây là 4 trong số các tiêu chuẩn ấy: Đặc điểm 1: Mỗi trí thông...